มหัศจรรย์การอ่าน พัฒนาเด็กปฐมวัย

หนังสือไม่เพียงช่วยให้เด็กพัฒนาสมองเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เสริมสร้างพัฒนาการในทุกด้าน สร้างสมาธิ แต่ในปัจจุบันพ่อแม่และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก และปล่อยให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ช้าล’สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านรวมทั้งหมด 27 แห่ง เห็นความสำคัญของวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย (0-6 ขวบ) จึงร่วมกันนำการอ่านเข้ามาช่วยแก้ปัญหา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” ขึ้น ซึ่งจัดงานแถลงข่าวที่ลานสานฝัน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ผู้ก่อตั้งโครงการ Bookstart Thailand นักเขียนและนักแปลนิทาน กล่าวว่า โครงการ Bookstart Thailand เริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ก่อนหน้านี้มีโอกาสไปงานบุ๊กแฟร์ที่ญี่ปุ่น พบ ผู้ทำโครงการ Bookstart ซึ่งนำมาจากประเทศอังกฤษ จึงสนใจนำมาทำที่ประเทศไทย เริ่มต้นทดลองจากเด็กในชุมชนแออัด ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก พ่อแม่ของเด็กที่มีอาชีพเก็บขยะ พวกเขาไม่ขายหนังสือที่เก็บมา แต่เก็บเอาไว้ให้ลูก โดยให้พ่อแม่ พี่ หรือผู้ปกครองอ่านให้เด็กฟัง เด็กจะเกิดความจำ มีข้อสงสัย เกิดการตั้งคำถาม สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาสมองไปอีกด้าน ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนายังอยู่ในช่วงค่อยเป็นค่อยไป แต่ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย คาดว่าโครงการจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth