รพ.จุฬาฯ มุ่งพัฒนาการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

“โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ การดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการสามารถทำได้โดยเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด หรือการทำ thrombectomy อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและให้การรักษา

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ทุกโรงพยาบาล และไม่ได้อยู่ประจำที่โรงพยาบาลตลอดเวลา ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาระบบรับปรึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล (Telestroke system) ที่มีความเฉพาะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมอง ขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน แต่เทคโนโลยีเหล่านั้น มีราคาสูง และอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายที่ 1 ในเขต 13 จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าโรงพยาบาลลูกข่ายแต่ละแห่งมีศักยภาพ ในการให้บริการที่แตกต่างกัน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันในระยะเฉียบพลัน (Stroke fast track) ที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลด้วยระบบ Telestroke ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมอง รับปรึกษาทางไกลจากโรงพยาบาลที่ยังไม่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือดผ่านทาง real time video telestroke เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้ทันภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับส่งต่อเพื่อทำ thrombectomy ผลการรักษาพบว่าในช่วง 6 เดือน มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการส่งต่อมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน 87 ราย ในจำนวนนี้ 35 รายเป็นการส่งต่อในระยะเฉียบพลันเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือเพื่อการทำ thrombectomy โดยการให้คำปรึกษาผ่าน telestroke system และมีผู้ป่วย 20 ราย ที่เข้ากระบวนการ drip and ship คือให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลต้นทาง และส่งต่อมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการประเมินและรักษาต่อ หลังการรักษาพบว่ามีผู้ป่วยถึง 61 % ที่มีผลลัพธ์ที่ดีไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการ ดำเนินชีวิต ส่งผลให้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น Best Practice สาขาโรค ไม่ติดต่อ ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันด้วยระบบการรับปรึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล (Telestoke system) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”จากกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth