ศาลตายาย

หากเอ่ยถึงศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีพากันไปสักการะอย่างไม่ขาดสาย คือ ศาลตายาย สถานที่สักการบูชามานานกว่า 100 ปี ศาลตายายแห่งนี้บรรพบุรุษได้บอกเล่าเรื่องราวแก่ลูกหลานไว้ว่า ตาและยายเป็นบรรพบุรุษของชาวสุพรรณบุรีที่เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร ผู้ใดขัดข้องหมองใจไปพบท่าน ท่านก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความกรุณาเมตตาธรรมแก่ทุกคนเสมอมา สถานที่พำนักของตายายเรียกว่า ทางสี่แพ่ง

นับว่าเป็นชุมทางหรือเป็นประตูป่าสมัยโบราณกาล ประชาชนทั่ว 4 ทิศ ผู้ใดจะไปสารทิศใดจะต้องผ่านทางสี่แพ่งอันเป็นสถานที่พำนักของตายายนี้เป็นประจำ ต่อมาบ้านเมืองได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกลายเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสี่แพ่งนี้จึงเป็นทางร่วมสำคัญสายหนึ่งที่ประชาชนในเมืองสุพรรณบุรีจากทุกสารทิศที่จะเข้ามาในตลาดจะต้องเดินทางผ่านทางสี่แพ่ง จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า สี่แยกนางพิม ต่อมามีการย้ายศาลตายาย จากสี่แยกนางพิมมาประดิษฐานไว้บริเวณพื้นที่ปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลตายายได้มีการประชุม และมีมติที่จะดำเนินการปรับปรุงบูรณะใหม่ให้มีสภาพสวยงามเป็นปูชนียสถาน และได้จัดงานฉลองสมโภชน์ให้ทุกปีในวันที่ 5 ธันวาคม ศาลตายายเป็นที่นับถือของคนจำนวนมาก มีการอัญเชิญตายายไปสิงสถิตตามศาลที่สร้างในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสักการบูชา ส่วนศาลตายายที่ถนนนางพิมสร้างเป็นศาลาทรงไทย ยกพื้นมีชานด้านหน้า มีรั้วรอบขอบชิด และสร้างรูปหล่อตายายประดิษฐานไว้สำหรับเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand