‘สูงวัยสร้างเมือง’ ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

หน้าตาของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนทำงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกำลังกลายไปเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการดูแล “สูงวัยสร้างเมือง” ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช่วยกันจัดขึ้น พร้อมด้วยสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 65 แห่ง เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และคาดว่าในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีประชากรสูงอายุมากถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด “น.ส.ดวงพร เฮงบุญยพันธ์” ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. เล่าให้ฟังว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสังคมสูงวัย สสส.จึงได้ทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยตั้งเป้ามีศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาระบบผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นอย่างน้อย 50 แห่งทั่วประเทศภายใน 1 ปีนับจากนี้
ขณะเดียวกัน การรณรงค์เพื่อเปลี่ยนมุมมองผู้สูงอายุจากภาระเป็นพลัง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ หรือ “สูงวัยสร้างเมือง” ตามหลักปฏิบัติการ 5 อ. ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ โดย น.ส.ดวงพรอธิบายว่า หลัก 5 อ. คือ 1.อาหาร คือ ผู้สูงอายุกินอาหารดี ปลูกเอง ปรุงเองและแบ่งปัน 2.ออกกำลังกาย เน้นกิจกรรมทำเองที่บ้าน หรือรวมกลุ่มเป็นประจำ 3.อาชีพ สร้างอาชีพตามความถนัดที่เป็นต้นทุนชีวิตของผู้สูงวัย 4.ออม กระตุ้นให้เกิดการเก็บออมในกองทุนสวัสดิการต่างๆ และการออมความดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชน และ 5.อาสา การทำงานในกลุ่มพื้นที่ ช่วยเหลือกันตามความสามารถ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน
ในส่วนของการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ “สมคิด สมศรี” อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. แสดงทัศนะว่า การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะและอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ พร้อมเร่งผลักดันให้สถานประกอบการมีแผนการจ้างงานผู้สูงอายุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth